Stonegate Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Halloween Dance Party Friday, October 29th. Don't forget... Wear your Costumes!
Español Việt Nam

Principal’s Message

Dear Stonegate Community,          

                    

I am very excited and honored for the opportunity to be the new principal of Stonegate. I would like to begin by sharing a little bit about myself as I believe it can shed light on why I am so passionate about being in the field of education. 

 

I was born in Nicaragua and immigrated to the United States at the age of six. I was raised in Redwood City and I am the oldest of five children. English was not my first language. It was challenging at times to acclimate to a new school system and learn a second language. The support of caring and helpful teachers made all the difference. I had a wonderful school experience and know the difference an educator can make. 

 

I have learned much from my experiences as a teacher, instructional coach, and school administrator, and look forward to continuing to work tirelessly as an instructional leader. Providing children with the best education possible is my passion. Nothing is more satisfying to me than to work together with others to empower students.

 

My goal for this year is to build trust and rapport so we can come together as a team to strengthen the school’s systems and structures. This will be challenging to do virtually. However, I know that if we work together as a team, we will be able to persevere through this. 

 

I look forward to a great school year. Go Gators!

 

Sincerely,

Diederich Bonemeyer  

Principal    

 

 

Estimada comunidad de Stonegate,

                    

Estoy muy emocionado y honrado por la oportunidad de ser el nuevo director de Stonegate. Me gustaría comenzar compartiendo un poco sobre mí, ya que creo que aprenderán más de por qué estoy en esta profesión.

 

Nací en Nicaragua y emigre a los Estados Unidos a los seis años. Crecí en Redwood City y soy el mayor de cinco hermanos. El inglés no fue mi primer idioma. En ocasiones, fue un desafío adaptarme a un nuevo sistema escolar y aprender un segundo idioma. El apoyo de maestros dedicados me ayudó mucho. Tuve una experiencia escolar maravillosa y sé que un/a buen/a maestro/a puede tener un gran impacto en los alumnos. 

 

He aprendido mucho de mis experiencias como maestro, entrenador de instrucción, y administrador de la escuela, y espero continuar trabajando incansablemente como líder de instrucción. Brindar a los niños la mejor educación posible es mi pasión. Nada es más satisfactorio para mí que trabajar junto con otros para apoderar a los estudiantes.

 

Mi objetivo para este año es generar confianza y comunicación para que trabajemos juntos para fortalecer los sistemas y las estructuras de la escuela. Será un desafío hacerlo de forma virtual. Sin embargo, sé que si trabajamos juntos como equipo, podremos perseverar en esto.

 

Espero tener un gran año escolar. ¡Vamos, Gators!

 

Sinceramente,

Diederich Bonemeyer

Director

             

 

Gởi Cộng Đồng Trường Stonegate,

 

Tôi rất phấn khởi và thật vinh dự khi được có cơ hội làm hiệu trưởng của trường Stonegate. Tôi muốn chia xẻ với quý vị một chút về tôi lý do tại sao tôi rất đam mê trong lĩnh vực giáo dục.

 

Tôi sanh ra tại Nicaragua và nhập cư vào Hoa Kỳ vào lúc sáu tuổi. Tôi đã lớn lên tại thành phố Redwood City và tôi là anh cả của năm anh em. Tiếng anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.  Vì vậy nó là một khó khăn cho tôi khi phải thích nghi với hệ thống trường học mới và học thêm ngôn ngữ thứ hai.  Sự hỗ trợ và quan tâm của các giáo viên đã thay đổi đi điều khó khăn đó. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở trong học đường và nhận ra rằng một nhà giáo dục có thể làm nhiều thay đổi mới.

 

Đã từng là một giáo viên, một  huấn luyện viên hướng dẫn và là một  người quản lý trong học đường, tôi đã học được nhiều điều từ kinh nghiệm của mình qua những trãi nghiệm đó và với tư cách là một nhà lãnh đạo hướng dẫn, tôi sẽ không ngại mệt mỏi và mong muốn tiếp tục phục phụ trong lãnh vực giáo dục

 

Niềm đam mê của tôi là cung cấp cho trẻ em nền giáo dục tốt nhất nếu có thể. Không có gì hạnh phúc hơn là khi tôi được làm việc cùng với mọi người để giúp các học sinh thăng tiến trong học đường.

 

Mục tiêu của tôi trong năm nay là xây dựng lòng tin và mối quan hệ để chúng ta có thể hợp tác với nhau củng cố hệ thống và cấu trúc của trường. Điều này sẽ là một thách thức khi chúng ta sinh hoạt và thực hiện các việc qua hàm thụ trên mạng.

 

Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu chúng ta hợp tác nhau, chúng ta sẽ cùng nhau kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết tốt các nhu cầu về học tập và xã hội của tất cả các học sinh bằng cách làm việc cùng nhau.

 

Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thành công tuyệt vời.  Hãy tiến lên các Cá Sấu Nhỏ Gators!

 

Chào Thân Mến,  

 

Hiệu Trưởng Trường Stonegate